Проект "Чиирите"

През 2012 година фирма Л НЕТКОМ проектира и изгради комплексна комуникационна система за нуждите на хотел „Чиирите” в град Пловдив. Системата включва цифрова автоматична телефонна централа, оборудване за жичен и безжичен достъп до локална мрежа и маршрутизатор за резервирана и защитена връзка към Интернет.

Организацията на работата в хотела налага разпределяне на трафика в различни виртуални мрежи (VLANs). По този начин отделните потребителски групи получават достъп до строго определени приложения и ресурси, като се гарантира по-широк честотен канал за връзка към Интернет за потребители с висок приоритет. Маршрутизацията между отделните виртуални мрежи се контролира от защитна стена (firewall), което осигурява допълнителна сигурност, контрол на достъпа и архив на трафика.

Автоматична телефонна централа
Хибридна ISDN/IP система, оборудвана с аналогови абонати за хотелската част и цифрови абонати за рецепция и администрация. Безжична DECT система със зона на покритие в рамките на хотела улеснява работата на обслужващия персонал. Централата е свързана по IP протокол със специализирано приложение за тарифиране на повикванията и хотелски услуги.

Локална мрежа
Стек от Layer 3 комутатори в хотелската част и изнесени по оптично влакно Layer 2 комутатори в прилежащи околни обекти. Изградена е безжична мрежа със специализиран контролер, управляващ централизирано всички точки за достъп (access points). Системата излъчва няколко SSID идентификатора за различните потребителски групи. При успешна автентикация и осъществена връзка към мрежа с даден идентификатор, потребитят е присъединен автоматично към съответен VLAN.

Маршрутизатор
Мощен маршрутизатор осъществява връзка към Интернет през два независими доставчика, като осигурява баланс на натоварването и резервираност при прекъсвания по трасето. Устройството определя ширината на честотния канал на потребителите според техния приоритет и извършва маршрутизация между виртуалните мрежи. Вградената защитна стена контролира трафика от и към Интернет едновременно с този между отделните виртуални мрежи.

Copyright © L NetCom